Nové nápady pre Vaše byty.

Popis poplatkov za jednotlivé úkony

1. Poplatky sa uhrádzajú vopred pred prevedením úkonu do pokladne spoločnosti

Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadavok vlastníkov 33,00 €
Vystavenie vyhlásenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky 5,00 €
Vystavenie dokladu o veku stavby – domu 3,00 €
Vyhotovenie kópie z projektovej dokumentácie (pôdorysu bytu, pivnice, na stavebné úpravy, …) 3,00 €
Schválenie a vyhotovenie splátkového kalendára 5,00 €
Kopírovanie a tlač dokumentov (1x A4) 0,15 €

2. Poplatky sa uhrádzajú z konta užívateľa pri ročnom zučtovaní

Vyhotovenie a zasielanie upomienky 2,50 €
Druhá upomienka, pokus o zmier a preddražobná upomienka 5,00 €
Komplexné vymáhanie pohľadávok zmluvne

3. Poplatky sú súčasťou predpisu úhrad za služby spojené s bývaním

Mesačný poplatok za spravovanie úveru na byt 0,50 €
Mesačný poplatok za správu bytu* 5,00 €
Poplatok za vyhotovenie a distribúciu ročného vyúčtovania nákladov na byt/rok 5,00 €

* Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky

4. Poplatky sa uhrádzajú z fondu prevádzky údržby a opráv domu

Inžinierska činnosť (zabezpečenie PD, zazmluvnenie diela, ohlásenie stavby, vybavenie súv. povolení a ďalšie s tým súvisiace činnosti) 0,3% z ceny diela (min. 60 €)
Za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti o úver 100,00 €
Za zabezpečenie vypracovania a podanie žiadosti vrátane príloh o dotáciu, príp. o iný podporný finančný mechanizmus na obnovu BD 200,00 €
Zmluvy (vypracovanie, pripomienkovanie, …) min. 33,00 €

5. Údržba a opravy

Inštalatérske práce
10,00 €/hod
Elektroinštalačné práce 10,00 €/hod
Drobné opravy 10,00 €/hod
Pomocné práce 7,00 €/hod
Upratovacie práce 7,00 €/hod
Zimná údržba
7,00 €/hod

6. Ostatné služby

Inžinierská činnosť 35 €/hod
Doprava + preprava tovaru/materiálu/nábytku 0,50 €/km
Vedenie účtovníctva *cena po dohode
Registrácia domén a tvorba web stránok *cena po dohode